Nema sumnje da je aktivno učešće (ili participacija) mladih jedan od osnovnih elemenata demokratskog društva i kontinuiranog stvaranja povoljnog okruženja za sve mlade ljude. Aktivno učešće mladih treba najpre podsticati na lokalnom nivou gde postoji direktna veza sa donosiocima odluka, institucijama, organizacijama i drugim akterima sa kojima se može razgovarati o konkretnim problemima mladih i isti rešavati mnogo efikasnije i brže. Lokalne zajednice treba da pruže mladima više mogućnosti da se uvežu kroz građansko, političko, ekonomsko, kulturno i društveno učešće, te postanu aktivni građani i građanke koji pokreću lokalne promene. 

Međutim, postojeća istraživanja u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj ukazuju na kontinuiranu apatiju i nezainteresovanost mladih da se aktivnije uključe. Razlozi ovakvom ishodu su višestruki i idu od nepoverenja u političke aktere i uverenja da ne mogu uticati na omladinske procese zbog netransparentnosti i manjka dvosmernog dijaloga u izradi javnih politika u oblasti mladih (strategija, akcionih planova i drugo), do manjka iskustva da mladi sebi obezbede ravnopravno mesto u političkim i socijalnim dijalozima zbog nedostatka znanja i veština koja mogu da primene u praksi. Rezultat svega je često odliv mozgova koji je karakterističan za države u regionu kao što su Srbija i Bosna i Hercegovina. Stoga je važno da se dijalog između mladih i institucija unapredi i da se mladima da šansa da ravnopravno učestvuju u oblikovanju životu svojih lokalnih zajednica.

Zato je Fondacija Arka, u saradnji sa udrugom Delta iz Rijeke i SANCHILD fondacijom iz Sarajeva pokrenula novi Erazmus+ projekat “Youth Dialogue Pioneers in Southeast Europe (SEE)”, koji ima za cilj da osnaži mlade ljude iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine da postanu pokretači promena i dijaloga u svojim zajednicama, i to kroz analitičko i kritičko razmišljanje, digitalne alate i zagovaračke inicijative prema svojim donosiocima odluka.

Na projektu nas očekuju sledeće aktivnosti:

  • Trening za mlade pionire i omladinske radnike, kroz koji će proći preko 15 mladih iz 3 države;
  • Lokalne zagovaračke inicijative u 3 države, na kojima će mladi primeniti stečena znanja i veštine sa treninga;
  • Završna konferencija o dijalogu sa mladima, na kojoj ćemo predstaviti rezultate i nagraditi najbolje sprovedene inicijative na projektu.

Pored toga, tokom projekta ćemo pokrenuti i neformalnu mrežu pionira dijaloga mladih u regionu, koja će biti online zajednica mladih lidera i pokretača promena, i digitalni prostor za učenje, razmenu i zajedničko delovanje u domenu aktivnog učešća mladih, demokratije i dijaloga sa institucijama.

Projekat “Youth Dialogue Pioneers in SEE” počeo je u novembru 2022. godine i trajaće do oktobra 2023. godine. Oslanja se na projekat “Podmladi demokratiju” koji je Fondacija Arka sprovela od 2019. do 2021. Kao prvi nacionalni Erazmus+ KA3 projekat u Srbiji, a koji je osnažio preko 30 pionira i pionirki dijaloga mladih za demokratsko učešće, zagovaranje i aktivno građanstvo u 5 mesta (Kruševac, Čačak, Leskovac, Ivanjica i Bajina Bašta).

Projekat “Youth Dialogue Pioneers in SEE” je finansiran uz podršku Evropske komisije. Ova vest odražava stavove samo autora, a Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njoj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *