U okviru Erasmus+ projekta “YouthUp Democracy” (Podmladi demokratiju) sprovedeno je istraživanje o mladima iz lokalnih zajednica u periodu od novembra 2019. godine, do januara 2020. godine, pod nazivom “Ispitivanje stavova mladih u lokalnim sredinama: Kruševac, Jagodina, Leskovac, Čačak, Ivanjica, Bajina Bašta”.

Istraživanje je podrazumevalo dve faze:
1. Desk analizu lokalnih akcionih planova za mlade, kao i analizu osnovnih elemenata omladinske politike na lokalnom nivou (postojanje gradskog većnika/ca za omladinu, kancelarije za mlade i njihove koordinatore, lokalne budžete predodređene za mlade i omladinsku politiku);
2. Kvantitativno istraživanje kroz online upitnik za mlade iz odabranih lokalnih zajednica, u kojem smo ispitali njihovu političku i građansku participaciju, probleme i izazove u lokalnim zajednicama, njihovo poznavanje nacionalne omladinske politike, njihove vrednosti i stavove prema EU.

Rezultati su pokazali da je manje od polovine mladih zainteresovano za politička dešavanja (43,4%), a zabrinjava odgovor da čak 71,3% ispitanika uopšte nema uticaja na političke procese o odluke. Stoga ne iznenađuje podatak da više od 4/5 ispitanika (82,9%) smatra da je neophodno uvesti kvote za mlade u institucije kako bi se obezbedilo njihovo učešće u donošenju odluka.

Najvažniji podaci dobijeni iz istraživanja su oni koji su direktno vezani za učešće mladih u lokalnom donošenju odluka. Kako rezultati pokazuju, tek 7,8% mladih učestvovalo u izradi lokalnih akcionih planova za mlade, dok samo 22,5% zna za postojanje ovog strateškog dokumenta u svojoj lokalnoj zajednici. Samo 36,2% ispitanika zna šta je participativno budžetiranje, a 83,5% bi želelo da utiče na to kako se kreira lokalni akcioni plan za mlade i budžet za mlade u njihovoj opštini/gradu. Iako preko 80% mladih zna za postojanje lokalnih kancelarija za mlade, samo je trećina mladih iz pomenutih zajednica učestvovala u nekom programu ili projektu kancelarije za mlade. Kada je u pitanju struktura lokalnih vlasti, manje od trećine (31%) ispitanika je znalo da li postoji član/ica opštinskog/gradskoj veća zadužen za mlade i omladinsku politiku.

Skoro svaka treća mlada osoba (32,6%) je član/ica nekog udruženja građana ili organizacije, a oni koji su u udruženjima su u 58,3% slučajeva članovi/ice organizacija mladih ili za mlade. Preko 2/3 ispitanika smatra da se kroz aktivizam u udruženju može popraviti stanje u društvu.

Manje od polovine ispitanika (44,5%) zna da postoji Zakon o mladima, dok
58,6% zna za postojanje Zakona o volontiranju. Iako 98,4% mladih zna da postoji Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, samo dve trećine zna čime se Ministarstvo bavi.

Najzanimljivije podatke predstavili smo vizuelno u galeriji ispod, a cela publikacija je javno dostupna i može se preuzeti na ovom linku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *