U okviru projekta “Youth Dialogue Pioneers in SEE”, održana je lokalna aktivnost pod nazivom “Mladi imaju plan!” u Knjaževcu, povodom Međunarodnog dana mladih (12. avgust). Ova inicijativa imala je za cilj okupljanje lokalnih aktivista i volontera u Knjaževcu kako bi ih podstakli da aktivno učestvuju u donošenju politika za sprovođenje Lokalnog akcionog plana za mlade, pružajući svoja mišljenja i sugestije za konkretne aktivnosti usmerene ka mladima.

Prva faza aktivnosti bila je usmerena ka lokalnoj omladini iz nevladinih organizacija i lokalne kancelarije za mlade. Organizovan je pripremni sastanak radi pregleda postojećeg Lokalnog akcionog plana i razmatranja na koji način mladi ljudi mogu doprineti njegovoj realizaciji.

Istog dana, organizovana je otvorena aktivnost na glavnom gradskom trgu, tokom koje je promovisan Lokalni akcioni plan, razgovarali smo sa opštom javnošću i mladima iz Knjaževca o istom, i prikupljali njihove sugestije o potrebama mladih u gradu. Neki od predloga bili su usmereni ka unapređenju saradnje između opštine i mladih, kao što su otvaranje centra za mlade s programom rada, bolja promocija Lokalnog akcionog plana među mladima, preporuke za dalji razvoj saradnje između mladih aktivista Knjaževca i lokalne samouprave putem implementacije projekata vezanih za mlade i povećanje učešća mladih u procesima donošenja odluka koji se odnose na njih putem reorganizacije savetodavnog tela za mlade.

Nakon prikupljenih mišljenja i predloga javnosti, održan je sastanak između mladih i lokalnih donosilaca odluka iz opštinskih kancelarija, na kojem su sugestije i predlozi mladih prezentovani, objašnjeni, a zatim se diskutovalo o modelima kojim bi lokalni donosioci odluka mogli da doprinesu uspostavljanju boljeg ambijenta za mlade – zajedno sa mladima. Ponosno možemo reći da je opštinsko rukovodstvo bilo izuzetno zainteresovano za predložene sugestije konkretnih aktivnosti i potvrđuju da su zainteresovani za dalji nastavak rada sa aktivistima i mladima kako bi unapredili život mladih u Knjaževcu.

Projekat Youth Dialogue Pioneers in South-East Europe zajednički sprovode Fondacija Arka, Udruga Delta i Sanchild fondacija uz finansijsku podršku Evropske unije, u okviru programa Erasmus+.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *